Thematiseren met jonge kinderen

Thematiseren

Beredeneerd werken met een thema is een dynamisch proces tussen kinderen en de leerkracht, dit proces wordt thematiseren genoemd. In de onderbouw zijn we samen eigenaar van thema’s, hierdoor sluiten ze ook aan bij de belevingswereld van de kleuter en vinden we het spelend leren een belangrijk onderdeel van ons onderwijs voor de kleuters. Omdat kinderen nieuwsgierig zijn en willen leren proberen wij een uitdagende leeromgeving te creëren waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Tijdens de uitvoering van het thema vinden we het belangrijk dat er een samenhang tussen de activiteiten is. We bieden inhouden en activiteiten op meerdere niveaus aan en differentiëren in ons aanbod. In deze leeromgeving zijn de leerlijnen van SLO verwerkt.

 

Dorr

In de groepen 1 en 2 maken de leerkrachten gebruik van het observatie- en registratiesysteem DORR. In DORR worden de SLO leerlijnen weergegeven, iedere leerlijn bestaat uit leerdoelen onderverdeeld in 6 fases, fase 1 tot en met 3 is het streefniveau eind groep 1. Fase 4 tot en met 6 het streefniveau eind groep 2. Drie keer per jaar evalueren wij de doelen en plaatsen de leerlingen in een passende fase. Zo kan het dus voorkomen dat een leerling in een fase lager wordt geplaatst, maar ook dat een leerling een fase hoger wordt geplaatst naar aanleiding van registraties.

 

Dalton

In de onderbouw maken de leerlingen kennis met Dalton. De kernwaarden: vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken , evaluatie/ reflectie en effectiviteit/ doelmatigheid staan in ons lesgeven / onderwijs centraal. In de groepen 1/2 starten wij met het plannen van taken. Deze plannen de leerlingen zelfstandig in voor de komende week en wordt het op de dag die ze hebben gepland uitgevoerd. Er is een opbouw in de hoeveelheid van taken zodat deze goed aansluit op de volgende groep. Doordat wij leerlingen in hun eigen ontwikkeling volgen kan er per leerling verschil zitten in de opbouw van de hoeveelheid taken. Op dit moment plannen de leerlingen de taken vooraf en kleuren ze de gemaakte taken af op de takenlijst. We werken in groep 1/2 met maatjes. Het aan elkaar koppelen van leerlingen in de onderbouw vraagt behulpzaamheid van en samenwerking met elkaar. De zelfstandigheid in groep 1/2 zie je ook in het (door de leerkracht gestuurde)probleemoplossend denken. Tijdens het spelen en werken hebben ze de vrijheid om keuze te maken waar ze mee willen spelen aan de hand van het keuzebord.

         

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap