Continurooster en Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Informatie voor ouders

Vanaf 2013 is de Markesteen overgegaan van een traditioneel rooster, met een middagpauze van 75 minuten, naar een continurooster waarbij alle kinderen tussen de middag op school eten en spelen.

In de periode van het traditionele rooster hadden de kinderen de gelegenheid om thuis te eten en te spelen. Op verzoek van ouders, konden de kinderen op school (tegen betaling) overblijven. Het percentage overblijvende kinderen nam door de jaren heen toe tot rond de 50 % van de kinderen.Door de invoering van het continurooster zijn de kinderen op de middagen eerder vrij. Leerkrachten hebben in twee groepen een half uur lunchpauze tijdens het buitenspelen van de kinderen. 

Er is afgesproken met team en ouders om de organisatie van het continurooster regelmatig (eens in de 5 jaar of eerder wanneer daar aanleiding toe is) te evalueren. De MR neemt hierin, samen met de directeur, het voortouw.

Organisatie in de klas/school

 • Bij aankomst op school zetten de kinderen hun eten en drinken voor beide pauzes in de bakken die hiervoor bedoeld zijn, buiten de groep. De leerlingen (met deze taak) zetten de bakken waarvoor dat nodig is in de koelkast.
 • Alle kinderen eten in hun lokaal met hun eigen groep en eigen leerkracht.
Maandag, dinsdag en donderdag:
 • De onderbouw of bovenbouw (afhankelijk van de afspraken per schooljaar)  gaat van 12.00 uur tot 12.30 uur naar buiten. De groepen worden door de leerkracht buiten opgehaald en meegenomen naar de klas (bel).       
 • De onder- of bovenbouw gaat van 12.30 uur tot 13.00 uur naar buiten. De groepen worden door de leerkracht buiten opgehaald en meegenomen naar de klas (bel).
 • Afhankelijk van het rooster wordt er voor of na het buitenspelen 15 minuten (of iets langer als dat nodig is) gegeten in de eigen groep.
Vrijdag:
 • Groep 5 t/m 8 van 12.15 uur tot 12.45 uur buitenspelen.

Er wordt ook gebruik gemaakt van het veld voor de leerlingen die daar willen spelen/voetballen 

Afspraken voor tijdens het eten  in de groep

 • Voor het eten wordt er gelegenheid gegeven voor een moment stilte. Dit om rust in de groep te creëren, het begin van de maaltijd aan te geven en respect te tonen voor kinderen die willen “bidden” voor het eten.
 • Tijdens het eten mag er in principe niet gelopen worden.
 • Tijdens het eten wordt er voorgelezen door de leerkracht, er worden geen filmpjes gekeken.
 • Er wordt met elkaar opgeruimd. Voor de kinderen die niet klaar zijn met eten, is er gelegenheid om af te eten onder begeleiding.
 • De kinderen hebben de mogelijkheid om na het eten hun tanden te poetsen.
 • Etenswaren en dergelijke mogen niet geruild worden.
 • Er mag geen koolzuurhoudende drank of energiedrank mee naar school genomen worden.
 • Wat kinderen niet op kunnen, gaat mee naar huis. Zo kunnen ouders altijd zien wat hun kinderen gegeten hebben.
 • Bij slecht weer blijven de kinderen in de groep. Hier kunnen ze een keuze maken uit een aanbod, bepaald door de leerkracht. Het is niet de bedoeling dat kinderen bij binnenspelen op de computer gaan of filmpjes kijken. Het wel/niet naar buiten gaan wordt kort voor de lunch besloten en aan leerkrachten meegedeeld. Tijdens het binnenspelen zijn de overblijfmedewerkers in de groep en hebben de leerkrachten de gelegenheid om te lunchen.

Organisatie/begeleiding tijdens het buitenspelen

De directeur en administratief medewerker organiseren nu de begeleiding van het buitenspelen en de bekostiging hiervan.Aan ouders wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd van 65 euro per kind, per schooljaar.

Om de begeleiding van het buitenspelen zo goed en gezellig mogelijk te laten verlopen maken we gebruik van de inzet van: pedagogisch medewerkers (op basis van detachering vanuit Partou kinderopvang), ambulante medewerkers van de Markesteen, de vakleerkracht gymnastiek en een aantal vrijwilligers (op basis van een vrijwilligersvergoeding)

De bezetting is over het algemeen 4 medewerkers per pauze, op de vrijdag zijn dat er 3. Soms zijn er extra stagiaires aanwezig die worden ingezet bij de begeleiding van de leerlingen tijdens de pauze. Bij goed weer wordt er buiten gespeeld, bij slecht weer binnen.

De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 mogen ook tijdens de pauze, begeleid, op het veld spelen. Op het plein en op het veld zijn diverse sport- en spelmaterialen beschikbaar. De medewerkers van de tussenschoolse opvang begeleiden/stimuleren het spel en helpen bij incidenten.

Eens in de 6 weken is er een overleg waarbij gesproken over de organisatie, ideeën worden uitgewisseld, knelpunten worden besproken etc. De directeur neemt het initiatief voor de planning en nodigt de medewerkers uit.

Voor de leerlingen zijn er duidelijke regels en afspraken voor tijdens de pauzes. Deze afspraken worden regelmatig met de leerlingen besproken in de groep. De taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers tussenschoolse opvang zijn beschreven en komen tijdens het overleg aan de orde. Alle afspraken en de gang van zaken rondom het continurooster en de tussenschoolse opvang wordt geregeld besproken tijdens de MR vergaderingen en tijdens teamvergaderingen.

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap