Continurooster en Tussen Schoolse Opvang (TSO)

        

Informatie voor ouders

   

Wat is een continurooster en waarom een continurooster?

    

Vanaf 2013 is de Markesteen overgegaan van een traditioneel rooster, met een middagpauze van 75 minuten, naar een continurooster waarbij alle kinderen tussen de middag op school eten en spelen.

In de periode van het traditionele rooster hadden de kinderen de gelegenheid om thuis te eten en te spelen. Op verzoek van ouders, konden de kinderen op school (tegen betaling) overblijven. Het percentage overblijvende kinderen nam door de jaren heen toe tot rond de 50 % van de kinderen.

Door de invoering van het continurooster zijn de kinderen op de middagen eerder vrij.

Leerkrachten hebben in twee groepen een half uur lunchpauze tijdens het buitenspelen van de kinderen.

De uitgangspunten/voorwaarden voor het werken met een continurooster zijn:

1.     De kwaliteit van onderwijs (resultaten) mag niet dalen

2.     Een beter dagritme voor kinderen (rust/regelmaat)

3.     Meer aantrekkingskracht op (potentiële) ouders

4.     Voor kinderen en personeel een optimale rustperiode

5.     Budgettair neutraal voor de school

6.     Een rooster dat voldoet aan de uren-norm

Er is afgesproken met team en ouders om de organisatie van het continurooster regelmatig (eens in de 5 jaar of eerder wanneer daar aanleiding toe is) te evalueren. De MR neemt hierin, samen met de directeur, het voortouw.

  

Organisatie in de klas/school

 

Maandag, dinsdag en donderdag:

   

    

Vrijdag:

  

     

Afspraken voor tijdens het eten  in de groep

                    

             

Organisatie/begeleiding tijdens het buitenspelen

      

De directeur en administratief medewerker organiseren nu de begeleiding van het buitenspelen en de bekostiging hiervan.

Aan ouders wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd van 65 euro per kind, per schooljaar.

Om de begeleiding van het buitenspelen zo goed en gezellig mogelijk te laten verlopen maken we gebruik van de inzet van: pedagogisch medewerkers (op basis van detachering vanuit Partou kinderopvang), ambulante medewerkers van de Markesteen, de vakleerkracht gymnastiek en een aantal vrijwilligers (op basis van een vrijwilligersvergoeding)

De bezetting is over het algemeen 4 medewerkers per pauze, op de vrijdag zijn dat er 3.

Soms zijn er extra stagiaires aanwezig die worden ingezet bij de begeleiding van de leerlingen tijdens de pauze.

Bij goed weer wordt er buiten gespeeld, bij slecht weer binnen.

De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 mogen ook tijdens de pauze, begeleid, op het veld spelen.

Op het plein en op het veld zijn diverse sport- en spelmaterialen beschikbaar.

De medewerkers van de tussenschoolse opvang begeleiden/stimuleren het spel en helpen bij incidenten.

Eens in de 6 weken is er een overleg waarbij gesproken over de organisatie, ideeën worden uitgewisseld, knelpunten worden besproken etc. De directeur neemt het initiatief voor de planning en nodigt de medewerkers uit

Voor de leerlingen zijn er duidelijke regels en afspraken voor tijdens de pauzes.

Deze afspraken worden regelmatig met de leerlingen besproken in de groep.

De taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers tussenschoolse opvang zijn  beschreven en komen tijdens het overleg aan de orde.

Alle afspraken en de gang van zaken rondom het continurooster en de tussenschoolse opvang wordt geregeld besproken tijdens de MR vergaderingen en tijdens teamvergaderingen.