Leerlingenraad

In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met het vormen van en overleggen met een leerlingenraad.

"De Markesteen is een openbare Daltonbasisschool. Als school zien wij het als onze taak kinderen op te voeden tot evenwichtige, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving.

Leerlingen moeten respectvol, vanuit duidelijke waarden en normen met zichzelf, de medemens en de omgeving om leren gaan. Daarnaast moeten ze leren wat democratie inhoudt en daar naar leren handelen. Ook leren de leerlingen hun mening verwoorden over maatschappelijke thema’s. We voeden de leerlingen op tot mensen die meedoen, actief betrokken willen zijn in de samenleving en leerlingen die gericht zijn in samenwerking, participatie. Ook vinden wij het van belang dat wij de leerlingen opvoeden tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen, identiteit.

Basisscholen hebben de wettelijke opdracht om ‘actief burgerschap en sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Met de leerlingenraad willen we het actief burgerschap van de leerlingen bevorderen. Actief burgerschap, zo geeft de toelichting op de wet aan, verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren."

De doelen van de leerlingenraad

De leerlingen:

  • laten meedenken en betrekken bij de onderwerpen die spelen op de school;
  • in de leerlingenraad verantwoordelijkheid geven en leren spreken vanuit de groep en maatjes groep(participatie);
  • in aanraking laten komen met democratische principes;
  • andere meningen en opvattingen laten ervaren en opbouwen van respect naar elkaar;
  • een mening leren vormen en te verwoorden over schoolse zaken;
  • leren de besproken onderwerpen terug te koppelen aan de groep en maatjes groep.

De werkwijze

Leerlingen komen (vanaf groep 5) in aanmerking om lid te worden van de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert zesmaal per jaar onder schooltijd en wordt begeleid door een leerkracht/directeur. Voorafgaand aan de leerlingenraadvergadering wordt een klassenvergadering gehouden. In de klassenvergadering worden onderwerpen aangedragen door de klas. De aangedragen punten worden meegenomen naar de leerlingenraadvergadering.

De leerlingenraad betrekt veel leerlingen, niet alleen de leerlingen in de leerlingenraad! Door de klassenvergadering zijn alle leerlingen betrokken bij de ontwikkeling van de school. Voor de school is de komst van de leerlingenraad ook een aanvulling op het Daltononderwijs.

Groep 5 t/m 8 2023-2024

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap