Extra vrij/Leerplicht


1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Melding twee dagen van te voren bij de directeur van de school.


2. Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar het kind vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. Procedure en voorwaarden:

 • in verband met een eventuele bezwaar-procedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij aangegeven waarom dat niet mogelijk was;

 • de verlofperiode mag éénmaal per schooljaar worden verleend;

 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;

 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.


3. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die niet onder artikel 11 onder a t/m g van

de Leerplichtwet vallen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • een verhuizing; 1 dag

 • het bijwonen van een huwelijk van bloed of aanverwanten t/m de vierde graad: 1 dag(buiten de woonplaats max. 2dagen)

 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)

 • overlijden van bloed- of aanverwanten

 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed of aanverwanten: 1 dag

 • voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden

 • voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (maar geen vakantieverlof!).

De volgende situaties zijn géén ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland;

 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;

 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;

 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;

 • gescheiden ouders waardoor het kind mogelijk aan twee vakanties kan deelnemen.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimal acht weken van tevoren). Het kan voor komen dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen.

Om misverstanden te voorkomen is het van belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland te vragen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen.

Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.


U kunt hier het verlofformulier downloaden.

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap