Samenwerkingsafspraken

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Wat kunnen ouders van de school verwachten?
 3. Waar zorgt de school voor?
 4. Wat mag de school van ouders verwachten?
 5. Werkwijze

1. Inleiding

Samenwerking is een van de Dalton pijlers. We stimuleren samenwerking tussen leerlingen, teamleden en partners binnen de school. Als belangrijkste samenwerkingspartner zien we de ouders van onze leerlingen. Onderzoek wijst telkens uit dat een goede samenwerking met ouders het algehele welzijn van kinderen ten goede komt.

We streven ernaar, dat op onze school aan alles te merken is dat leerkrachten, leerlingen en ouders welkom zijn op school.

Deze afspraken zijn bedoeld om binnen de school duidelijkheid te creëren over wat ouders van school kunnen verwachten en andersom. Op deze manier weet een ieder vanaf het begin wat men aan elkaar heeft en kunnen we elkaar hier op aanspreken, als dit nodig is. We gaat uit van een positieve grondhouding van team, leerlingen en ouders,  een houding waarbij iedereen zich inspant om, in het belang van het kind, van de schoolperiode in alle opzichten een geslaagde periode te maken.

2. Wat kunnen ouders van de school verwachten?

 • Het personeel spreekt met respect over de ouders en leerlingen.
 • Het personeel heeft een respectvolle houding ten opzichte van leerlingen en ouders.
 • Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn.
 • Het personeel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school.
 • Het personeel van de school doet er alles aan om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.
 • Het team informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen. Dit gebeurt o.a. via de portfolio’s (2x keer per jaar) de oudergesprekken (3 keer per jaar) eventueel (telefonisch) contact tussendoor.
 • Leraren, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerresultaten. De school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.
 • De school geeft wekelijks in elke groep lessen sociaal emotioneel leren, zodat kinderen zich bewust worden van eigen gedrag en wat hun gedrag met anderen doet.
 • Via onze website, nieuwsbrieven en schoolgids maken wij duidelijk hoe leerkrachten, directie en intern begeleider te bereiken zijn.
 • Ouders mogen verwachten dat  school de mogelijkheden heeft om leerlingen op verschillende niveaus een passend aanbod  te doen, aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist meer aankunnen.
 • De school houdt zich aan de wet op de privacy, gegevens over leerlingen zullen nooit zonder overleg met ouders aan anderen verstrekt worden.
 •  In het geval dat er ondanks de verleende extra zorg aan leerlingen geen of onvoldoende vorderingen plaatsvinden, kan de school hulp van buitenaf aanvragen.

3. Waar zorgt de school voor?

 • Een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids
 • Een actuele website
 • Actuele informatie en foto’s via Klasbord
 • Een twee wekelijkse nieuwsbrief (steeds 1 schoolgaande maandag er tussen)
 • Een kijk- en informatiemiddag in oktober
 • Iedere maand een breng- en koffieochtend op wisselende dagen van de week.
 • Kennismakingsgesprek in september en ontwikkelgesprekken in februari en juni
 • Oudervragenlijsten in het kader van de schoolveiligheid en kwaliteitszorg en terugkoppeling hierover naar alle ouders (indien voldoende respons zodat uitkomsten valide zijn, 33% of hoger)
 • Telefonisch contact als daar aanleiding voor is
 • Goed overleg met de MedezeggenschapsRaad en de Activiteiten Commissie en informatievoorziening over besproken zaken naar alle ouders

 4. Wat mag de school van de ouders verwachten?

 • Ouders tonen een respectvolle houding ten opzichte van leerkrachten, medewerkers en leerlingen van de school
 • De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn
 • De ouders tonen betrokkenheid bij de school en zijn in principe aanwezig op informatieavonden, ouderavonden en contactavonden
 • De ouders zien erop toe dat de kinderen hun huiswerk maken
 • De ouders staan positief tegenover de schoolregels, zoals verwoord in de schoolgids/website
 • De ouders dragen zorg voor het tijdig doorgeven van relevante informatie aan de school
 • De ouders tonen zich in principe bereid om mee te helpen bij allerlei activiteiten, zoals beschreven in de Activiteiten Krant, welke aan het begin van ieder schooljaar uitkomt
 • In het geval dat er ondanks de door school verleende extra zorg aan leerlingen geen of onvoldoende vorderingen plaatsvinden, tonen ouders/verzorgers zich bereid in gesprek te gaan over het inschakelen van externe hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoek en nemen hierbij het advies van school serieus
 • De ouders zorgen ervoor dat de kinderen hun leerplicht nakomen
 •  Als ouders het niet eens zijn met bepaalde handelingen van de leerkrachten, dan bespreken zij dit zonder aanwezigheid van het kind met de leerkracht. Ouders tonen respect voor een genomen sanctie of maatregel van de leerkracht
 • De ouders spreken met respect over de school, zodat andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en andere ouders serieus worden genomen

5. Werkwijze

Bij aanname van leerlingen (het kennismakingsgesprek) is de inzet van de ouders en de inzet van de personeelsleden een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders. Er wordt van uitgegaan, dat de ouders instemmen met deze afspraken.

De samenwerkingsafspraken zijn terug te vinden op de website, in de schoolgids wordt hiernaar verwezen. Daarnaast worden de afspraken op papier meegegeven aan nieuwe leerlingen.

De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd (team en MR), zo nodig aangepast en opnieuw vastgesteld.

NB: Waar gesproken wordt over ouders kan ook ouder /opvoeder gelezen worden

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap