Samenwerkingsafspraken

  

Inhoud

1.    Inleiding

2.    Wat kunnen ouders van de school verwachten?

3.    Waar zorgt de school voor?

4.    Wat mag de school van ouders verwachten?

5.    Werkwijze


1. Inleiding

Samenwerking is een van de Dalton pijlers. We stimuleren samenwerking tussen leerlingen, teamleden en partners binnen de school. Als belangrijkste samenwerkingspartner zien we de ouders van onze leerlingen. Onderzoek wijst telkens uit dat een goede samenwerking met ouders het algehele welzijn van kinderen ten goede komt.

We streven ernaar, dat op onze school aan alles te merken is dat leerkrachten, leerlingen en ouders welkom zijn op school.

Deze afspraken zijn bedoeld om binnen de school duidelijkheid te creëren over wat ouders van school kunnen verwachten en andersom. Op deze manier weet een ieder vanaf het begin wat men aan elkaar heeft en kunnen we elkaar hier op aanspreken, als dit nodig is. We gaat uit van een positieve grondhouding van team, leerlingen en ouders,  een houding waarbij iedereen zich inspant om, in het belang van het kind, van de schoolperiode in alle opzichten een geslaagde periode te maken.


2. Wat kunnen ouders van de school verwachten?

  

3. Waar zorgt de school voor?

 
4. Wat mag de school van de ouders verwachten?

  

5. Werkwijze

Bij aanname van leerlingen (het kennismakingsgesprek) is de inzet van de ouders en de inzet van de personeelsleden een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders. Er wordt van uitgegaan, dat de ouders instemmen met deze afspraken.

De samenwerkingsafspraken zijn terug te vinden op de website, in de schoolgids wordt hiernaar verwezen. Daarnaast worden de afspraken op papier meegegeven aan nieuwe leerlingen.

De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd (team en MR), zo nodig aangepast en opnieuw vastgesteld.

   

NB: Waar gesproken wordt over ouders kan ook ouder /opvoeder gelezen worden