Medezeggenschap en inspraak

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit acht leden en is samengesteld uit ouders en teamleden. De MR heeft veel bevoegdheden die vastgelegd zijn in een reglement. Een groot aantal zaken die de school betreffen wordt in de MR besproken zoals bijvoorbeeld de formatie/groepsindeling, schooltijden, schoolgids, schooljaarplan en de positie van de Markesteen. Voor een deel van die zaken is instemming van de MR nodig; over andere onderwerpen brengt de MR advies uit.

MR-leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De huidige zittingstermijn loopt af na schooljaar 2021-2022 waardoor in mei 2022 verkiezingen zullen worden gehouden. De directeur van de school is als adviseur aan de MR verbonden. Gedurende het schooljaar vergadert de MR ongeveer eens per 6 weken. De agenda wordt per keer vastgesteld. Basis hiervoor is het jaarplan. Daarnaast maken MR-leden deel uit van verschillende werkgroepen.

Geregeld vindt er ook afstemming plaats tussen de directeur en de voorzitters van de Activiteiten Commissie (AC) en MR. De vergadering van de medezeggenschapsraad is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet. De agenda is ongeveer een week voor de vergadering te raadplegen op de website. De notulen zijn ook hier digitaal te vinden. Bovendien vermeldt de MR actuele zaken in de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven. Om een idee te krijgen over de vergaderingen: ieder jaar brengt de MR een jaarverslag uit.

Medezeggenschap vindt niet alleen plaats op schoolniveau, ook op bestuursniveau (Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) kunnen medewerkers en ouders meepraten. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ouders en personeelsleden van de Markesteen (dit hoeft dus niet een MR-ouder/MR-personeelslid te zijn) kunnen zich kandidaat stellen namens de Markesteen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het openbaar basisonderwijs in Zwolle.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft voor de MR, dan kunt u de start van de vergadering bezoeken. Elke agenda opent met het punt ‘inspreektijd voor ouder’. Per mail is de raad te bereiken op mr-markesteen@ooz.nl  Daarnaast kunt u de leden persoonlijk of per telefoon benaderen.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Ouders:

  • Marcia Brouwer - Ilbrink (voorzitter)
  • Wouter Ekelmans
  • Arjan Bruins
  • Mieke Boon

   
Leerkrachten:

  • Saskia Oosterbaan
  • Roelien Zijlma
  • Irene Heuvingh
  • Nathalie Vogelzang

v.l.n.r. Roelien Zijlma, Arjan Bruins, Irene Heuvingh, Wouter Ekelmans, Saskia Oosterbaan, Mieke Boon, Irene Heuvingh, Jorien Griffioen, Marcia Brouwer

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap