De Markesteen maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Binnen OOZ zijn twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en een personeelsraad actief. De GMR PO/SO voor het primair en speciaal onderwijs, de GMR VO voor het voortgezet onderwijs en de Praad voor het stafbureau. Naast de MR van de Markesteen is voor de centrale inspraak op primair onderwijs een GMR PR ingesteld.

De stukken van de GMR worden periodiek besproken in de MR. Indien er voor de ouders relevante zaken aan de orde zijn geweest, is dit in de notulen van de MR terug te vinden. Meer informatie is verkrijgbaar via de MR.

Wat is de GMR?

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair en Speciaal Onderwijs (GMR PO/SO) van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) bestaat uit ouders en leerkrachten van de OOZ basisscholen en de Twijn. Deze mensen zitten in de GMR namens hun geleding. Ze zijn ouder of leerkracht en vertegenwoordigen niet alleen hun eigen school. De GMR leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen, onderwerpen die alle scholen aangaan. De GMR kijkt daarbij naar het belang voor de gehele organisatie. De belangen van individuele scholen over schoolspecifieke zaken worden door de eigen MR behartigd. Organisatiebelangen botsen wel eens met individuele belangen. Dat maakt GMR werk voor veel leden moeilijk, maar ook uitdagend. 

Wat voor onderwerpen passeren de revue?

Ieder jaar komen alle stukken rondom de begrotingscyclus langs. Dat begint met een zogenaamde kaderbrief waarin het College van Bestuur de plannen, de speerpunten en keuzes voor het komende kalenderjaar uit de doeken doet. De financiële vertaalslag daarvan wordt in de begroting gemaakt. Gaandeweg het jaar wordt in 3 managementrapportages in de gaten gehouden hoe het er financieel voor staat, of OOZ nog in de pas loopt met de begroting. En tenslotte wordt vlak voor de zomer de jaarrekening besproken. Gelukkig gaat het in de GMR zeker niet alleen om kale cijfers. In tijden van bezuinigingen kun je niet alles doen wat je zou willen en moeten er dus keuzes worden gemaakt. Ook daarbij kijken we met OOZ mee en kunnen we onze ideeën kwijt. 

Ook bekijkt de GMR jaarlijks het bestuursinzetplan. Dat begint al in de begroting met de uitgangspunten voor het verdeling van formatie. In het bestuursinzetplan staan de kaders waarbinnen de scholen afzonderlijk hun formatie rond moeten breien. Ook hierbij moeten keuzes worden gemaakt waarvoor instemming van de GMR vereist is. Kwalitatief goed onderwijs op alle scholen staat hierbij voorop. 

Er verder worden er op de vergaderingen nog veel andere onderwerpen besproken. Denk aan de functiemix, strategisch beleid, de OOZ Academie, krimp, ouderbetrokkenheid etc. 

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap