Pedagogisch beleid

Visie op opvoeding

Een kind dat zich veilig voelt kan de wereld onderzoeken en zich ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om er voor te zorgen dat een kind zich emotioneel veilig voelt. We schenken hier op Dalton kindcentrum de Markesteen veel aandacht aan. Dit doen we door te kijken naar de initiatieven van het kind en daarop in te spelen, in te leven in de wereld van het kind, door te werken met een voorspelbaar dagprogramma en heldere en duidelijke regels.

Wij stellen grenzen (regels) maar hebben tegelijkertijd oog voor de wensen en behoeftes van het kind. Hierbij kijken we ook naar het moment van de dag. De behoeftes van kinderen tijdens de BSO zijn anders (meer gericht op ontspanning) dan tijdens schooltijd. Dit alles leidt tot vrijheid in gebondenheid.

We geven kinderen verantwoordelijkheid en vertrouwen. We stimuleren het kind om het zelf te doen. We ondersteunen het kind om te komen tot succeservaringen. Succeservaringen vergroten de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen.

Op Dalton kindcentrum de Markesteen is het kind onderdeel van de groep. We hechten veel waarde aan een goede sfeer. De basis is gelijkwaardigheid en we gaan open met elkaar om. We luisteren goed naar wat een ieder te vertellen heeft. Doordat de groep de basis is, is Dalton kindcentrum de Markesteen een sociale oefenplaats: kinderen kunnen onder andere ervaringen delen, kijken hoe de ander iets doet, discussiëren over verschillen, samen oplossingen zoeken, leren overleggen, zich te verplaatsen in een ander en plezier hebben met elkaar. De teamleden ondersteunen het kind bij het eigen maken van sociale vaardigheden. Door de manier van omgang met elkaar ontwikkelen kinderen zich tot sociaal competente mensen (communicatief vaardig).

Reflectie, het nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, vinden wij erg belangrijk. Daarom maken we inzichtelijk wat er is gebeurd en wat de gevolgen zijn of kunnen zijn. Dit doen we onder andere door te benoemen wat we zien. Door kinderen van jongs af aan al te laten nadenken over zijn/haar eigen gedrag en werk wordt het vermogen om te reflecteren ontwikkeld.

Visie op ontwikkelen en leren

Het is belangrijk dat een kind zich veilig en gehoord voelt, zowel thuis als op Dalton kindcentrum de Markesteen. Vanuit deze emotionele veiligheid zullen kinderen de uitdaging aangaan om te onderzoeken, nieuwe ervaringen op te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Een kind geeft zelf aan waar zijn interesses liggen en waar hij/zij zich in wil ontwikkelen.

Kinderen hebben van nature de neiging om te onderzoeken en te ontwikkelen. We geven kinderen de ruimte om nieuwe ervaringen op te doen.

Dalton

Dalton kindcentrum de Markesteen is een leefgemeenschap waar kinderen, teamleden en ouders op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. We zijn een leefomgeving waar kinderen en teamleden van en met elkaar leren. We investeren veel in een goede relatie gebaseerd op veiligheid, vertrouwen, een open houding en je gehoord voelen. Met dit als uitgangspunt geven we kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen.

Dalton is vooral een manier van doen, gebaseerd op drie principes/kernwaarden:

  • Vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking


Die principes/kernwaarden helpen om ons voornaamste doel te bereiken: “Ieder kind de kans geven zich op veel terreinen optimaal te ontwikkelen, zodat het later als volwaardig mens in de maatschappij kan functioneren.”

Het is een logische stap de principes uit te breiden en de komende jaren volop aandacht te hebben voor de ontwikkeling van nieuwe kernwaarden binnen het Daltononderwijs:

  • Evaluatie/reflectie
  • Effectiviteit/doelmatigheid

Wij zijn onderdeel van

Zoeken Sitemap