Extra vrij/Leerplicht


1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Melding twee dagen van te voren bij de directeur van de school.


2. Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar het kind vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezins- vakantie in dat schooljaar. Bij aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. Procedure en voorwaarden:


3. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die niet onder artikel 11 onder a t/m g van

de Leerplichtwet vallen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

De volgende situaties zijn géén ‘andere gewichtige omstandigheden’:

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimal acht weken van tevoren). Het kan voor komen dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen.

Om misverstanden te voorkomen is het van belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland te vragen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen.

Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.


U kunt hier het verlofformulier downloaden.