Zorg

Ontwikkelingen binnen de zorg


Zes jaar geleden zijn we gestart met de “Kanjer-methode”. Het doel van deze methode is inzicht te krijgen in (eigen) gedrag en het gevolg daarvan op de ander om heel gericht met elkaar te kunnen werken aan een fijne sfeer in de school en de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen op het gebied van sociale vaardigheden. Deze methodische aanpak helpt kinderen positief over zichzelf en de ander te laten denken en zal een preventieve werking hebben bij pestgedrag. De methode past uitstekend bij de uitgangspunten van ons Daltononderwijs. Docenten zijn opgeleid om de Kanjertraining te geven.


Dit schooljaar staat opnieuw het didactisch handelen en het pedagogisch handelen van de leerkracht centraal. Dit sluit goed aan op het vorige schooljaar. Daarnaast krijgt het hele team scholing in het kader van “opbrengstgericht- en handelingsgericht werken”. Zowel voor de inspectie als voor het onderwijsbeleid van de scholen van het openbaar onderwijs Zwolle en Regio is de komende jaren het opbrengstgericht werken een belangrijk thema. Het doel is de opbrengsten voor de vakken taal en rekenen te verhogen. Ook op de Markesteen heeft dit de volle aandacht. Dit schooljaar is de taal/leesontwikkeling ons speerpunt. Het geven van effectieve feedback van de leerkracht op de leerling staat centraal, omdat deze kwaliteit essentieel is voor de leeropbrengst van de leerling.


Op school is een gediplomeerd didactisch coach werkzaam. Zij gaat leerkrachten begeleiden in het versterken van hun didactische kwaliteiten. Samen met een kaderteam, waarin de directie, intern begeleider, didactisch coach en de taal- en rekenspecialist zitten, zal het opbrengst en resultaatgericht werken worden aangestuurd. De directie wordt geschoold in de rol van onderwijskundig leider en zal didactische kwaliteiten en de resultaten met alle leerkrachten in een gesprekkencyclus aan de orde laten komen.

Klik hier voor het Jaarbericht SWV 23-05 PO.