Extra vrij

Schoolverlof buiten de vakanties
Het spreekt vanzelf dat het onderwijs aan uw kind gediend is met een geregeld schoolbezoek. De schoolleiding gaat er dan ook van uit, dat u zich bij het bespreken van vakanties e.d. strikt houdt aan het vakantierooster. Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van:
A  Buitengewoon verlof wegens vakantie

Verlof voor extra vakantie kan alleen worden toegestaan, als:

-     het door het beroep van één van de ouders alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan

-      er een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt, dat geen verlof tijdens school vakanties mogelijk is

-      bovendien moet het dan gaan om de enige vakantie van het gezin gedurende het schooljaar

Een verzoek om vakantieverlof dient ruim van tevoren schriftelijk (formulier verkrijgbaar bij conciërge) aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof om bijzondere redenen kan eenmaal per schooljaar, gedurende maximaal 10 schooldagen worden toegestaan (als tenminste aan de voorwaarden is voldaan) en mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

B  Andere gewichtige omstandigheden

Hierbij moet worden gedacht aan een verhuizing, een huwelijk, ziekte of overlijden. Een verzoek om verlof wegens gewichtige omstandigheden moet vooraf of binnen twee dagen na de datum waarvoor het verlof nodig was, aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

C Godsdienst of levensovertuiging

Indien uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, kunt u een verzoek voor verlof indienen bij de directeur van de school. U moet dit wel uiterlijk twee dagen van tevoren aan de directeur laten weten.
Een aanvraagformulier voor schoolverlof is verkrijgbaar bij de directeur van de school.

Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dan moet de school maatregelen nemen; het is tenslotte in het belang van het kind dat het aan het onderwijs deelneemt. Meestal zal een leraar of de directeur van de school contact met u opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Blijft de reden/oorzaak van afwezigheid van de leerling twijfelachtig  dan wordt er overlegd met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

U kunt hier het formulier downloaden.