Vertrouwenspersoon

Klachtenregeling

We proberen zo open mogelijk met ouders en leerlingen om te gaan en zoveel mogelijk informatie te geven. Problemen of klachten willen

we waar mogelijk binnenshuis oplossen. Dat kan veel misverstanden voorkomen of tijdig uit de weg ruimen. Dat lukt ook vrijwel altijd.

Op onze school is Gonny van den Heuvel contactpersoon voor de leerlingen, ouders en leerkrachten. Bij deze contactpersoon kan een ouder/verzorger bijvoorbeeld melden dat hij of zij niet tevreden is over de afhandeling van een klacht of een klacht heeft n.a.v. ongewenste intimiteiten of agressie. De contactpersoon zal eerst nagaan of de klager getracht heeft de problemen met de betrokkene(n) of met de schoolleiding op te lossen. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon of naar de Interne Klachtencommissie.

De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren hetzelfde klachtenreglement. Dit reglement is in te zien op uw school en op de internetsite van www.openbaaronderwijszwolle.nl.

Vertrouwenspersoon

Bovenschools is een vertrouwenspersoon aangewezen. De contactpersoon kan de klager doorverwijzen naar deze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de contactpersoon. In geval van seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon te wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie. Vertrouwenspersoon voor 'de Markesteen' is Roelien Zijlma.

Meld- en Aangifteplicht

In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie  in het onderwijs geldt bij een dergelijk zedenmisdrijf een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en het personeel. Indien een personeelslid bekend is dat een medewerker van de school zich mogelijk schuldig maakt, of heeft gemaakt, aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een leerling van de school, dient hij dat terstond aan de schoolleiding en het bevoegd gezag te melden. Het bevoegd gezag treedt  dan direct in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg moet worden geconcludeerd, dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag daartoe overgaat, stelt het ouders van de betrokken leerling en de desbetreffende persoon op de hoogte.

De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij/zij dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte.